Consumentenrechten

De 7 rechten van de consument

1 - Recht op data portabiliteit

Hieronder vallen de gegevens die u digitaal heeft opgeslagen en persoonsgegevens die u heeft gebruikt om een overeenkomst met de consument uit te voeren. Onder gegevens die een organisatie verwerkt om een overeenkomst uit te voeren vallen mogelijk ook de uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

2 - Recht op vergetelheid

Dit recht houdt in dat u als bedrijf persoonsgegevens moet wissen als een consument daarom vraagt. U hoeft hier alleen gehoor aan te geven als:

  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • de consument de eerder verleende toestemming intrekt
  • als er sprake is van onrechtmatige verwerking
  • na verstrijken van wettelijke bewaartermijn
  • consument zich in kader van direct marketing beroept op recht van bezwaar

3 - Inzage recht

Het recht om te vragen welke gegevens u van de consument bewaard, waarom u dat doet en hoe lang u deze gegevens opslaat. Maar ook met wie u gegevens deelt en van wie uw bedrijf de gegevens heeft verkregen. Een consument hoeft geen reden op te geven als hij/zij een beroep doet op dit inzagerecht.

4 - Rectificatie & aanvulling

Dit is het recht om foutieve gegevens te laten aanpassen. In geval u deze gegevens aan derden vertrekt of van derden betrekt dient u daarbij betrokken partijen ook te informeren. Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

5 - Beperking van verwerking

Is kort gezegd het recht om te verlangen dat minder gegevens van de consument bij uw bedrijf verwerkt worden. Ook hier geldt uw meldplicht bij derde partijen zoals beschreven bij punt 4.

6 - Recht op info over profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming

Als u werkt met klantprofielen of anderszins gegevens van klanten gebruikt om tot geautomatiseerde besluitvorming te komen, bijvoorbeeld een voorspelling doet wanneer de consument meest waarschijnlijk tot inruil zal overgaan of aan een volgende onderhoudsbeurt toe is, dient u op verzoek van de consument informatie te verstrekken hoe deze besluitvorming of profilering tot stand komt. Ook een automatische weigering van bv een inruilvoorstel via uw website moet u kunnen onderbouwen.

7 - Recht van bezwaar maken

Als iemand bezwaar maakt tegen het verwerken van diens persoonsgegevens dient u daaraan gehoor te geven en gebruik te staken. Dat geldt ook als u persoonsgegevens voor direct marketing gebruikt of profilering hierbij. U dient betrokkenen te informeren over het recht op bezwaar bij het eerste contact met deze betrokkene.

Tot slot

Heeft een consument een klacht over het gebruik van diens persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat men vindt dat uw bedrijf niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat men inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar niet tevreden bent met de reactie vanuit uw bedrijf? Dan heeft de consument het recht melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te stappen.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl / 21 maart 2018

Meer informatie over MijnGegevensbescherming ontvangen?

Bel 0172 470 921 of vul hier uw gegevens in

TOP